Podatki

Opodatkowanie działalności w Polsce

Rezydencja podatkowa

Zgodnie z tzw. zasadą rezydencji, osoby, które mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce (tzw. rezydenci), mają nieograniczony obowiązek podatkowy, tj. opodatkowują w Polsce wszystkie dochody, osiągnięte zarówno w Polsce jak i za granicą.

Za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce uważa się osobę fizyczną, która:

 • posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Oznacza to, że jeśli masz siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, albo przebywasz dłużej niż 183 dni w roku, to podlegasz w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Stawki podatkowe
Rezydencja podatkowa

Z kolei osoby, które nie mają miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce (tzw. nierezydenci), mają ograniczony obowiązek

Jeśli wykonujesz działalność w Polsce i w innym kraju, problem ten regulują umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, które określają, w jakich przypadkach i gdzie należy płacić podatki.

 • w sytuacji, gdy zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody podlegają opodatkowaniu w obydwu państwach, zastosowanie ma określona w tej umowie metoda unikania podwójnego opodatkowania
 • jeżeli umowa z danym państwem nie została zawarta, sposób  unikania podwójnego opodatkowania  reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają pierwszeństwo przed prawem krajowym.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mogą ustalać różne metody, w zależności od krajów, które zawarły umowę. Zanim rozliczysz podatki, koniecznie zapoznaj się czy Twój kraj ma podpisaną umowę z Polską.

Zobacz:

Ważne! Zasada ogólna dotycząca unikania podwójnego opodatkowania mówi, że zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim umawiającym się państwie działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład (np. biuro handlowe). Jeśli więc nie posiadasz zakładu w innym kraju, podatki od dochodów zagranicznych płacisz w Polsce.

Podwojne opodatkowanie

Ubezpieczenie społeczne przy działalności w Polsce

W kwestii ubezpieczenia społecznego obowiązuje podstawowa zasada, a mianowicie, że w danym momencie można podlegać ubezpieczeniu społecznemu tylko w jednym państwie. Zatem nawet, jeśli jednocześnie działalność jest prowadzona w kilku państwach członkowskich, to ubezpieczenie jest prowadzone tylko przez jedno państwo i w nim konieczne jest opłacanie wszystkich składek na ubezpieczenie społeczne.

Ubezpieczenie spoleczne

W zakresie właściwości miejscowej powinno to być:

 • państwo, w którym jest Twoje miejsce zamieszkania – jeżeli tam wykonujesz znaczną część pracy
 • państwo, w którym znajduje się centrum zainteresowania (centrum interesów) dla twojej działalności – jeżeli nie mieszkasz w państwie, w którym wykonujesz znaczną część pracy.

W celu określenia czy w danym państwie jest wykonywana znaczna część działalności, bierze się pod uwagę uzyskiwany obrót, czas pracy, liczbę świadczonych usług lub dochód. Dokumentem stwierdzającym gdzie należy odprowadzać składki jest formularz A1. Wzór formularza A1 jest identyczny w całej Unii Europejskiej, na jego podstawie odprowadza się składki w danym kraju UE i uzyskuje się także zwolnienie z obowiązku opłacania tych składek w innym kraju.

Jeśli świadczysz usługi transgraniczne w Polsce, nie wymaga się rejestracji swojej działalności w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Powinien jedynie wystąpić do instytucji ubezpieczającej w swoim kraju, właściwej ze względu na swój adres zamieszkania, o wydanie zaświadczenia o podleganiu zabezpieczeniu społecznemu (na formularzu A1). Uzyskane zaświadczenie należy np. w razie kontroli.

Jeśli jesteś ubezpieczony w Polsce (na zasadach obowiązujących polskich przedsiębiorców), wszystkie sprawy związane z ubezpieczeniem załatwiasz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Uslugi transgraniczne

Ważne kontakty

 • Jeśli masz pytania dotyczące rejestracji firmy jednoosobowej w CEIDG, skorzystaj z telefonicznej pomocy pod numerem 801 055 088 lub 22 765 67 32
 • Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji ointernetowej rejestracji spółek z o.o. i spółek osobowych, zgłoszenia kieruj  na adres  s24@gdansk.sa.gov.pl lub pod nr tel.:  (71) 748 96 00. Po wybraniu numeru telefonu należy wybrać 4 (Elektroniczny dostęp do sądów rejestrowych).
 • Jeśli masz pytania dotyczące ubezpieczeń, skontaktuj się przez telefon z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem 22 560 16 00 (koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym) oraz

 • Jeśli masz wątpliwości dotyczące płacenia podatków w Polsce, skontaktuj się z Krajową Informacją Skarbową pod numerami telefonów:

 • Do Twojej dyspozycji jest również Centrum Pomocy biznes.gov.pl

źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/cudzoziemcy/chce-prowadzic-biznes-w-polsce/zasady-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-w-polsce-przez-cudzoziemcow

X