Prawo pracy

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 454 kB
pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych 31 kB
pobierz
Ustawa z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 404 kB
pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych 162 kB
pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w spawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych 111 kB
pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 437 kB
pobierz
Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 275 kB
pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 września 2015 r zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych 608 kB
pobierz
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 263 kB
pobierz
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych 266 kB
pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania 633 kB
pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca 418 kB
pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych 230 kB
pobierz
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 608 kB
pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r w sprawie programów specjalnych 186 kB
pobierz
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2014 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego 224 kB
pobierz
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych 460 kB
pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 190 kB
pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 343 kB
pobierz
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r o świadczeniach przedemerytalnych 408 kB
pobierz
Ustawa z dnia 13 marca 2003 r o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 560 kB
pobierz
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców 231 kB
pobierz
Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 791 kB
pobierz
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 623 kB
pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy 503 kB
pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych 369 kB
pobierz
Regulamin udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” 359 kB
pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę 109 kB
pobierz
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 2.01 MB
pobierz
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 233 kB
pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2011 r w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 794 kB
pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2014 r zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 170 kB
pobierz
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę 228 kB
pobierz
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców 779 kB
pobierz
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 1.28 MB
pobierz
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 231 kB
pobierz
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r o cudzoziemcach 1.86 MB
pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego 182 kB
pobierz
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych 1.93 MB
pobierz
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej 285 kB
pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego 29 kB
pobierz
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy 1.31 MB
pobierz
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych 406 kB
pobierz
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 955 kB
pobierz
Obwieszczenie
Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
517 kB
pobierz
Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 529 kB
pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy 488 kB
pobierz
Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 8002008 z dnia 6 sierpnia 2008 r 332 kB
pobierz
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń 1.01 MB
pobierz
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 976 kB
pobierz
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 199 kB
pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych 179 kB
pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2013 r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego 183 kB
pobierz
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 1009 kB
pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych 36 kB
pobierz
Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach 478 kB
pobierz
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r o praktykach absolwenckich 368 kB
pobierz
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy 139 kB
pobierz
Obwieszczenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 10 października 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej
w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych
559 kB
pobierz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne 202 kB
pobierz
Ustawa z dnia 11 października 2013 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy 643 kB
pobierz
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 451 kB
pobierz
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca 392 kB
pobierz

źródło: http://zielonalinia.gov.pl/Wybrane-zagadnienia-z-prawa-pracy-33224

X