Start firmy

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców

Osoby nie posiadające polskiego obywatelstwa chcące prowadzić biznes w Polsce, mają prawo podejmować i wykonywać działalność gospodarczą. Mogą także założyć oddział lub przedstawicielstwo w Polsce swojej firmy albo oferować lub świadczyć czasowo swoje usługi.

Prowadzenie dzialalności

Zakładanie firmy na zasadach obowiązujących polskich przedsiębiorców – dotyczy osób spełniających któryś z niżej wymienionych warunków:

Osoby nie posiadające polskiego obywatelstwa chcące prowadzić biznes w Polsce, mają prawo podejmować i wykonywać działalność gospodarczą. Mogą także założyć oddział lub przedstawicielstwo w Polsce swojej firmy albo oferować lub świadczyć czasowo swoje usługi.

 • posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • posiadanie obywatelstwa innego państwa i posiadanie np.:

  • – zezwolenia na pobyt stały,
  • – zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • – zezwolenia na pobyt czasowy udzielone w związku np. z połączeniem z rodziną legalnie przebywającą w Polsce, kształceniem się na studiach,
  • – statusu uchodźcy,
  • – ochrony uzupełniającej,
  • – zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany,
  • – zezwolenia na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Polski,
  • – zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • – ochrony czasowej w Polsce,
  • – ważnej Karty Polaka.

Rodzaje dzialalnosci gospodarczej

Główne rodzaje działalności gospodarczej w Polsce:

 • indywidualna działalność gospodarczą (w tym w ramach spółki cywilnej),
 • spółki handlowe,
 • spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna),
 • spółki osobowe (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna),
 • oddział i przedstawicielstwo firmy.

Rodzaje działalności podlegają dodatkowym wymogom. Sprawdź, wykorzystując wyszukiwarkę kodów PKD.

Formy działalności w Polsce

 • działalność jednoosobowa (samozatrudnienie),
 • spółka:

  • – jawna (minimum dwóch wspólników- osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne mające zdolność prawną),
  • – partnerska ( minimum dwóch wspólników-osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne mające zdolność prawną),
  • – komandytowa (minimum dwie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów –partnerzy),
  • – komandytowo-akcyjna (minimum dwóch wspólników – osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne mające zdolność prawną, w tym jeden komplementariusz odpowiadający całym swoim majątkiem i jeden komandytariusz, odpowiadający określoną w umowie kwotą),
  • – z ograniczoną odpowiedzialnością (minimum jeden założyciel –osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna mająca zdolność prawną, założycielem nie może być wyłącznie jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością),
  • – akcyjna  ( minimum jeden założyciel – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna mająca zdolność prawną, założycielem nie może być wyłącznie jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

Zakładanie firmy przez pozostałych cudzoziemców

Jeśli nie spełniasz żadnych z wymienionych na początku artykułu warunków, to aby prowadzić firmę w Polsce, możesz w Polsce prowadzić działalność tylko w formie spółek: komandytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej.
Możesz także przystępować do takich spółek, nabywać i obejmować udziały lub akcję.

Transgraniczna działalność usługowa

Masz obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE i chcesz czasowo świadczyć usługi w Polsce? Nie musisz rejestrować działalności w Polsce. Możesz skorzystać z tzw. transgranicznego świadczenia usług. Ma ono charakter czasowy i okazjonalny. Każdy usługodawca, także przedsiębiorca z UE może tymczasowo świadczyć usługi na zasadzie transgranicznej w innym kraju Unii Europejskiej np. w Polsce.

Świadczyć usługi transgraniczne może:

 • osoba fizyczna z innego państwa członkowskiego, nieprowadząca działalności gospodarczej,
 • przedsiębiorca z innego państwa członkowskiego, który wykonuje działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym państwie przepisami.

Nie każdy rodzaj usług można świadczyć w ramach transgranicznego świadczenia usług np. nie można świadczyć usług przewozowych, notarialnych, farmaceutycznych, medycznych, hazardowych. Dotyczy to głównie usług, których wykonywanie wymaga posiadania specjalistycznych uprawnień lub wykształcenia. Lista wyłączeń z transgranicznego świadczenia usług zawarta jest w ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Polski.

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce

Prowadzisz firmę, w którymś z państwa UE? Jeśli tak, to możesz otworzyć oddział w Polsce. Wykonywać działalność można w takim samym zakresie w jakim prowadzona jest firma za granicą.

Zasady te dotyczą również obywateli innych niż UE państw jeżeli mają podpisane umowy wzajemne z Polską.

Pamiętaj, żeby:

 • ustanowić  osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego,
 • wpisać oddział do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • dołączyć odpis z rejestru zagranicznego wraz z tłumaczeniem na język polski,
 • dołączyć akt założycielski, umowę albo statut wraz z tłumaczeniem na język polski.

Koniecznie używaj do oznaczenia oddziału nazwy firmy za granicą, z polskim tłumaczeniem formy prawnej oraz zwrotu „oddział w Polsce”. Prowadź oddzielną księgowość po polsku, zgłaszaj wszystkie zmiany w ciągu 14 dni.

WIĘCEJ: Zarejestruj oddział zagranicznej firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym

Przedstawicielstwo przedsiębiorców zagranicznych w Polsce

Najważniejsze informacje:

 • przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego może być wpisane do rejestru tylko na czas określony – 2 lata wraz z prawem kontynuowania działalności na kolejne 2 lata,
 • nie trzeba we wniosku o utworzenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego zamieszczać informacji o osobie upoważnionej w oddziale do jego reprezentowania, nie trzeba składać poświadczonego notarialnie wzoru podpisu osoby upoważnionej,
 • przedsiębiorca zagraniczny nie musi składać dokumentu potwierdzającego prawo do wykorzystywania lokalu na potrzeby siedziby głównej przedstawicielstwa, natomiast dokument taki trzeba posiadać,
 • decyzja o wykreśleniu z rejestru przedstawicielstw (wydana przez ministra) zastępuje decyzję o zakazie prowadzenia działalności w ramach przedstawicielstwa,
 • przeprowadzania postępowania likwidacyjnego oddziału ograniczone do sytuacji, w której likwidacja jest wynikiem wydania decyzji przez właściwego ministra o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału.

Zezwolenie na objęcie akcji

Jeśli chcesz nabyć albo objąć udziały lub akcje w spółce, która jest właścicielem nieruchomości, musisz posiadać specjalne zezwolenie.

źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/cudzoziemcy/chce-prowadzic-biznes-w-polsce/zasady-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-w-polsce-przez-cudzoziemcow

Zezwolenie na objecie akcji
X