Projekt pt. „Standardy obsługi inwestora w samorządzie w samorządzie województwa dolnośląskiego”.

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. w Partnerstwie z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. realizuje projekt pt. „Standardy obsługi inwestora w samorządzie w samorządzie województwa dolnośląskiego”.

 1. Projekt jest realizowany w ramach 2 Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.18  Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Główny cel Projektu: podniesienie jakości obsługi inwestora poprzez wdrożenie standardu obsługi inwestora w 40 jednostkach samorządu terytorialnego woj. dolnośląskiego, w tym w miastach średnich z 79 JST objętych wsparciem szkoleniowym z zakresu obsługi inwestora.

Wdrożenie standardów odbędzie się dzięki kompleksowemu wsparciu obejmującemu szkolenia z zakresu obsługi inwestora, doradztwa, modernizację procedur wewnętrznych gmin oraz elektronizacji procesu obsługi inwestora.

 

Okres realizacji projektu: wrzesień 2019- grudzień 2021

Wartość projektu: 1 547 323,84 zł

Wkład Fundusze Europejskich:  1 392 445,76 zł

Grupa docelowa:

 – 79 JST położone na obszarze woj. dolnośląskiego (stanowiących 40% JST woj. dolnośląskiego) w tym miasta średnie.

– 2 pracowników urzędu odpowiedzialnych w JST za działania z zakresu obsługi inwestora: 1 przedstawiciel kadry kierowniczej tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta lub ich zastępca, 1 pracownik urzędu JST

– pracownicy podmiotu wykonującego na podstawie stosownych dokumentów zadania samorządu województwa w zakresie prowadzenia polityki rozwoju województwa oraz działania z zakresu obsługi inwestora – DAWG sp. z o.o

 

Działania w ramach projektu:

 1. Audyt stany obsługi inwestora w JST,
 2. Szkolenia dla JST, objętych wsparciem.
  1.  a) szkolenia przeprowadzone zostaną dla:
   1. aa) pracowników z urzędów JST (1osoba/urząd) odpowiedzialnych w urzędach JST za obsługę inwestora;
   2. ab) osób z kadry kierowniczej JST.
  2.  b)szkolenia stacjonarne dla JST, które zmodernizują lub wdrążą standardy OI, organizowane we Wrocławiu realizowane będą:
   1. ba) dla pracowników urzędów JST.
   2. bb) dla kadry kierowniczej JST.
 3. doradztwo indywidualne – obejmuje m.in. opracowanie oferty inwestycyjnej na podstawie przyjętego w projekcie standardu, przygotowanie zawartości strony www prezentującej ofertę inwestycyjną JST, przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty inwestycyjnej jednego obszaru lub obiektu JST;
 4. wdrożenie w gminie rozwiązań – opracowanie przez gminę, przy wsparciu DAWG sp. z o.o. i ARAW S.A. kompleksowej oferty inwestycyjnej jednego obszaru lub obiektu gminy oraz opublikowanie jej na własnej stronie internetowej a także wdrożenie w urzędzie JST procedur obsługi inwestora zgodnych ze standardem opracowanym przez PAIH SA w ramach projektu;
 5. wizyty studyjne dla kadry kierowniczej oraz pracowników JST , warsztaty z zakresu obsługi inwestorów w praktyce.

 

Biuro projektu:

 1. Kasztanowa 3a-5, Wrocław 53-125,

tel. 71 736 63 07, 71 736 63 11

e-mail: invest@dawg.pl

Napisz komentarz

X