Regulamin

REGULAMIN PORTALU DLA INWESTORÓW

DOLNOŚLĄSKIEJ AGENCJI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.

(dalej: „Regulamin”)

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad korzystania z serwisu internetowego Agencji, podstawowych warunków korzystania z Usług, trybu postępowania reklamacyjnego, zasad przetwarzania danych osobowych, a także praw, obowiązków i zakresu odpowiedzialności Agencji oraz Użytkownika.
  2. Podmiotem będącym właścicielem oraz administratorem Serwisu jest Agencja.
  3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią oraz akceptacja Regulaminu.
  4. Regulamin nie określa w żaden sposób wzajemnych zobowiązań pomiędzy Użytkownikiem oraz Inwestorem. Stosunek prawny pomiędzy Użytkownikiem oraz Inwestorem określa tylko i wyłącznie umowa lub inna czynność prawna dokonana pomiędzy tymi podmiotami.
  5. Agencja w żadnym wypadku nie jest odbiorcą Oferty lub oświadczenia woli, ani nie pośredniczy w zawieraniu umów lub dokonywaniu innych czynności prawnych pomiędzy Użytkownikiem a Inwestorem. Agencja w żadnym wypadku nie jest stroną umowy lub innej czynności prawnej dotyczącej Oferty, dokonywanej pomiędzy Użytkownikiem a Inwestorem.
  6. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką Chrome w wersji 72 lub nowszą albo podobnym oprogramowaniem o zbliżonych parametrach. Korzystanie ze wszystkich możliwości i funkcji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu klienta podpisu elektronicznego oraz akceptacji plików „cookies”.
  7. Agencja niniejszym oświadcza oraz podaje do wiadomości Użytkownika, że:
   1. Serwis jest platformą, umożliwiającą Użytkownikom przedstawienie Ofert Inwestorom;
   2. świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną;
   3. wszystkie Usługi świadczone przez Agencję na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu są nieodpłatne, a Agencja nie pobiera prowizji od dokonanych transakcji zawieranych między Użytkownikiem a Inwestorem;
   4. nie prowadzi działalności gospodarczej jako instytucja płatnicza oraz nie wykonuje usług płatniczych w rozumieniu Ustawy o Usługach Płatniczych;
   5. w ramach administrowanego Serwisu Agencja nie pośredniczy w żaden sposób przy dokonywaniu przez Inwestorów transakcji, w szczególności poprzez zachęcanie, przyjmowanie zleceń, przyjmowanie środków pieniężnych tytułem zapłaty od Inwestorów lub inne pośrednictwo w realizacji Ofert, w szczególności jako pośrednik nieruchomości w rozumieniu Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami;
   6. w ramach administrowanego Serwisu Agencja oferuje Spółkom uczestnictwo w prowadzonych przez nie akcjach promocyjnych ofert publicznych Papierów Wartościowych, a Użytkownikom umożliwia zapoznanie się z Projektami oraz treścią materiałów reklamowych udostępnianych przez Spółki.
 2. DEFINICJE I INTERPRETACJA
  1. Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:
   1. Agencja – spółka pod firmą “DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-125), przy al. Kasztanowej 3A-5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000213275 posiadająca numer NIP 8992514780, REGON 933013380, o kapitale zakładowym w wysokości 39.946.500,00 zł;
   2. Baza – baza danych Inwestorów, Eksporterów i Samorządów, znajdująca się w Serwisie;
   3. Inwestor – każdy podmiot zainteresowany Ofertą;
   4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025);
   5. Konto – konto zakładane przez Użytkownika w Serwisie, które umożliwia mu korzystanie ze wszystkich Usług udostępnianych przez Agencję w Serwisie;
   6. PAIH – Polska Agencja Inwestycji i Handlu z siedzibą w Warszawie;
   7. Podstrona Internetowa – strona internetowa https://investinlowersilesia.com, na której Agencja udostępnia Użytkownikom informacje o Ofertach;
   8. Oferta – oferta sprzedaży lub innego rozporządzenia nieruchomościami (grunty, budynki, lokale itp.) lub innego rodzaju aktywami przygotowana przez Użytkownika;
   9. Regulamin – niniejszy regulamin;
   10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
   11. Serwis – serwis internetowy http://dawg.pl/;
   12. Strona – Agencja albo Użytkownik;
   13. Strony – Agencja i Użytkownik;
   14. Umowa o Świadczenie Usług – umowa zawierana pomiędzy Agencja a Użytkownikiem, na podstawie której Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług świadczonych przez Agencję;
   15. Usługi – usługi świadczone przez Agencję za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkowników, polegające na udostępnianiu Ofert w Serwisie, możliwość ich swobodnego przeglądania przez Inwestorów oraz na prowadzeniu Bazy;
   16. Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z dnia 25 października 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 2204);
   17. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – ustawa z dnia10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
   18. Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z dnia 9 czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1219);
   19. Ustawa o Usługach Płatniczych – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. z dnia 28 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 2003);
   20. Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu;
   21. Zdjęcia – zdjęcia nieruchomości (gruntów, budynków, lokali itp.) lub innego rodzaju aktywów zamieszczanych w Ofertach.
  2. Tytuły paragrafów użyte w niniejszym Regulaminie zostały w nim zawarte jedynie dla wygody i odniesienia i nie będą miały znaczenia dla interpretacji niniejszego Regulaminu.
 3. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
  1. Serwis jest ogólnie dostępny dla wszystkich Użytkowników, w sposób umożliwiający otworzenie Serwisu w przeglądarce internetowej i swobodne przeglądanie jego treści, z zastrzeżeniem treści postanowień zawartych w niniejszym paragrafie.
  2. Agencja umożliwia Użytkownikom przejście do Podstrony Internetowej, na której znajdują się informacje o danej Ofercie, takie jak m.in. tereny inwestycyjne, hale produkcyjne, wyszukiwarka biur.
  3. Wszelkie treści i materiały dotyczące danej Oferty mają charakter wyłącznie informacyjny, są własnością i pochodzą tylko i wyłącznie od Użytkownika. Agencja ma prawo ingerować w treści i materiały przygotowywane przez Użytkownika, jeżeli są one w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości, wulgarne, obraźliwe, o treściach pornograficznych i niezgodnych z prawem, sprzeczne z interesami Agencji, jak również w przypadku, gdy naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa autorskie bądź osobiste osób trzecich, w zakresie w jakim Agencja posiądzie udokumentowaną wiadomość o takim naruszeniu.
  4. Użytkownik nie może kopiować Ofert innych Użytkowników, nie może ich przerabiać, parafrazować, zmieniać. W przypadku, gdy w Serwisie zostaną zamieszczone dwie lub więcej takich samych Ofert, w Serwisie zostanie Oferta Użytkownika, który opublikował daną Ofertę jako pierwszy. Oferty pozostałych Użytkowników, którzy opublikowali takie same Oferty, będą usunięte z Serwisu, o czym zostaną powiadomieni przez Agencję pocztą elektroniczną.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług lub usunięcia Oferty w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu oraz prób oszustw lub nadużyć. W szczególności przyczyną rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług lub wykasowanie Oferty z Serwisu może być:
   1. brak spełnienia wymogów określonych w niniejszym Regulaminie;
   2. stworzenie Ofert niezgodnej z rzeczywistym stanem prawnym lub naruszającą prawa osób trzecich;
   3. kopiowanie Ofert lub Zdjęć innych Użytkowników lub niedozwolone przerabianie lub wykorzystywanie fragmentów Ofert lub Zdjęć;
   4. rejestracja w Serwisie za pomocą stworzonych fikcyjnych adresów e-mail lub kont internetowych.
 4. REJESTRACJA
  1. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik oświadcza poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego treść, a także podaje następujące dane:
   1. imię i nazwisko;
   2. nazwę organizacji, w imieniu której działa, o ile Użytkownik działa w imieniu takiej organizacji;
   3. adres zamieszkania;
   4. adres do korespondencji;
   5. adres poczty elektronicznej.
  2. Z chwilą rejestracji, dochodzi do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług pomiędzy Agencją oraz Użytkownikiem. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony i jest realizowana przez Agencję niezwłocznie od chwili jej zawarcia.
  3. Korzystanie przez Użytkowników z większości Usług dostępnych w Serwisie i nie wymaga założenia Konta, jednakże założenie przez Użytkownika Konta umożliwia mu: otrzymywanie informacji o Ofertach bezpośrednio na e-mail.
  4. Założenie Konta odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie oraz aktywację Konta.
  5. Aktywacja Konta odbywa się poprzez przesłanie przez Agencja na adres poczty elektronicznej, podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenia otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, utworzenia Konta oraz zawarcia Umowy o Świadczenie Usług.
 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ AGENCJI
  1. Agencja dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia Usług na rzecz Użytkowników zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  2. Agencja zobowiązuje się do uprzedniego poinformowania Użytkowników o planowanej modernizacji Serwisu oraz wynikającym z niej tymczasowym zablokowaniu dostępu do Serwisu lub Konta, w formie ogłoszenia w Serwisie.
  3. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio związane z korzystaniem z Usług przez Użytkowników.
  4. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Użytkowników bezpośrednio lub pośrednio związane z korzystaniem z Usług.
  5. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników z Usług w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z prawem.
  6. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za działania ani zaniechania osób trzecich, w szczególności Inwestorów lub dostawców usług na rzecz Agencji, takich jak podmioty świadczące usługi hostingu serwerów, na których znajduje się Serwis.
  7. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały dotyczące danej Oferty (w tym za Zdjęcia), prezentowane przez Użytkownika na Podstronie Internetowej, a także niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Użytkownika umowy lub innego zobowiązania wobec Inwestorów.
  8. Agencja nie gwarantuje w żadnym przypadku wykonania przez danego Użytkownika lub Inwestora umowy lub innego zobowiązania wobec Użytkowników lub Inwestora.
  9. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięcie zamierzonych przez Użytkowników lub Inwestorów w związku z Usługami celów, korzyści lub wyników działalności gospodarczej, zarówno wyraźnie wskazanych, jak i dorozumianych.
  10. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za tymczasowe zablokowanie dostępu Użytkowników lub Inwestorów do Serwisu lub Konta, związanych z naprawą usterek lub modernizacją Serwisu albo okolicznościami siły wyższej.
 6. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
  1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, może korzystać z Usług wyłącznie dla własnych celów, odpowiadających celom oraz właściwościom Usług.
  2. Użytkownik jest zobowiązany do podania w formularzu rejestracyjnym, o którym mowa pkt 4.1 Regulaminu, prawdziwych danych niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy o Świadczenie Usług.
  3. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji wszelkich danych przekazanych Agencji, zgodnie z prawdą.
  4. Użytkownik zobowiązuje się do niekorzystania z Konta przypisanego do innego Użytkownika oraz do nieudostępniania swojego Konta osobom trzecim, w tym również do zachowania hasła do Konta w tajemnicy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie swojego Konta osobom trzecim oraz za niezachowanie w tajemnicy hasła do Konta.
  5. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Agencji o każdym przypadku nieautoryzowanego dostępu do Konta.
  6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość, prawdziwość oraz zaktualizowanie danych przekazanych Agencja podczas wypełniania formularza rejestracyjnego, o którym mowa w pkt 4.1 Regulaminu oraz korzystania z Usług.
 7. DANE OSOBOWE I ICH PRZETWARZANIE
  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO Agencja oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Użytkownika przetwarza je zgodnie z RODO i Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
  2. Agencja wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pocztą elektroniczną pod adresem iod@dawg.pl.
  3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celu załatwienia spraw, które leżą w kompetencjach Agencji w związku ze świadczeniem Usług.
  4. Agencja ma prawo przekazać dane osobowe Użytkownika do Województwa Dolnośląskiego realizujących zadania publiczne o charakterze wojewódzkim, zgodnie z przepisami prawa: ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, innymi szczególnymi przepisami prawa, statutem Agencji.
  5. W określonych sytuacjach, za zgodą Użytkownika, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane innym podmiotom: będą ujawniane potencjalnym Inwestorom i PAIH oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. W przypadku innych organów administracji publicznej podstawą przekazywania będą właściwe dla danej sytuacji przepisy prawa.
  6. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Dolnośląskiego.
  7. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przedstawianiem oferty inwestycyjnej i przedstawianiem Oferty potencjalnym Inwestorom lub PAIH, w celu zamieszczenia ofert w Bazie Ofert Inwestycyjnych, która znajduje się pod adresem www.paih.gov.pl oraz na Podstronie Internetowej oraz w procesie obsługi Inwestorów i marketingu inwestycyjnego, a także w celach związanych z promocją gospodarczą Województwa Dolnośląskiego.
  8. Agencja przetwarza dane osobowe na podstawie:
   1. 6. ust. 1 lit. a RODO – na podstawie zgody Użytkownika wyrażonej w formularzu rejestracyjnym;
   2. 6. ust. 1 lit. b RODO – w zakresie wykonywania zobowiązania umownych w celu świadczenia Usług przez Agencję;
   3. 6. ust. 1 lit. c RODO – w zakresie wykonywania obowiązków prawnych wynikające z ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
   4. 6. ust. 1 lit. e RODO – w zakresie, w jakim wykonuje zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przyznanej Województwu Dolnośląskiemu.
  9. Agencja ma obowiązek przechowywania danych osobowych Użytkowników w interesie publicznym. Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników wynikał będzie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, może także wynikać ze szczególnych przepisów mających zastosowanie.
  10. Użytkownik posiada prawo: dostępu do swoich danych osobowych i informacji na temat sposobu ich przetwarzania, żądania ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów. Powyższe prawa można realizować kontaktując się z administratorem lub inspektorem ochrony danych.
  11. Agencja oświadcza, że dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
  12. Na zasadach określonych w niniejszym pkt 7 Inwestor, eksporter lub samorząd mogą wpisać do Bazy swoje dane osobowe i wyrazić zgodę na ich upublicznienie.
 8. PRAWA AUTORSKIE
  1. Użytkownik poprzez rejestrację w Serwisie lub zamieszczenie Oferty zapewnia, że jest on wyłącznym autorem Oferty i Zdjęć, przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych i osobistych do Oferty i Zdjęć oraz że jest on uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń.
  2. Uczestnik z chwilą zamieszczenia Oferty i Zdjęć w Serwisie udziela nieodpłatnie Agencji i Województwu Dolnośląskiemu niewyłącznej licencji do nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie korzystania z Oferty i Zdjęć w zakresie jego publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, w zakresie jego utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką oraz wprowadzania do obrotu, publicznego wystawiania, wyświetlania, nadawania za pomocą wizji i fonii, a także jakiegokolwiek innego publicznego udostępniania, w tym w szczególności w Internecie w Serwisie lub Podstronie Internetowej, a także do wykorzystywania w innych materiałach promocyjnych (plakaty, ulotki, foldery itp.).
  3. Łącznie z udzieleniem licencji do korzystania z Oferty i Zdjęć, Użytkownik upoważnia Agencję i Województwo Dolnośląskie do wykonywania praw zależnych do Oferty i Zdjęć, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Oferty i Zdjęć na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji Oferty i Zdjęć, łączenia ich z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji oraz prawa do niezamieszczania informacji o autorze Oferty lub Zdjęcia.
  4. Uczestnik upoważnia Agencję i Województwo Dolnośląskie do wykorzystywania Oferty i Zdjęć we wszelkiej działalności reklamowej i promocyjnej Agencji i Województwa Dolnośląskiego, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego lub też w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych, bez konieczności zapłaty na rzecz Użytkownika wynagrodzenia. Agencja ani Województwo Dolnośląskie nie są zobowiązani do rozpoczęcia korzystania z utworu w określonym terminie.
  5. Agencja i Województwo Dolnośląskie uprawnieni są do wykorzystywania Oferty i Zdjęć jako części innych utworów, dokonywania, rozporządzania i wykorzystywania opracowań, w szczególności w postaci przeróbek, fragmentaryzacji, przemontowywania oraz podejmowania innych czynności w ramach wszelkich działań podejmowanych przez Agencję i Województwo Dolnośląskie nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miała być utrata indywidualnego charakteru nadanych Ofert i Zdjęć.
  6. Agencja i Województwo Dolnośląskie mają prawo udzielić sublicencji praw autorskich do Oferty i Zdjęć na zasadach określonych w niniejszym pkt 8 również innym podmiotom, w tym PAIH.
 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sytuacji, gdy Użytkownik nie jest usatysfakcjonowany z poziomu świadczonych Usług albo Usługi świadczone na podstawie obowiązującej Umowy o Świadczenie Usług nie są realizowane lub gdy są realizowane niezgodnie z Regulaminem.
  2. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie na adres Agencji, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji (decyduje data stempla pocztowego).
  3. Reklamacja składana przez Użytkownika musi zawierać co najmniej następujące informacje: a) dane Użytkownika pozwalające na identyfikację Użytkownika; b) dokładny opis nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji, opcjonalnie Użytkownik może zaproponować sposób usunięcia nieprawidłowości wskazanej w reklamacji.
  4. Agencja jest zobowiązana do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji i udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w sposób, w jaki otrzymał reklamację i na adres, z którego otrzymał reklamację. Termin rozpatrzenia reklamacji może być w uzasadnionych przypadkach wydłużony, a Agencja jest zobowiązana powiadomić o tym fakcie Użytkownika przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
  5. Decyzja Agencji w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
  6. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Użytkownika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 10. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
  1. Umowa o Świadczenie Usług może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
  2. Użytkownik może wypowiedzieć Agencja Umowę o Świadczenie Usług w dowolnym czasie ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie Konta z Serwisu lub usunięcie Oferty. Usunięcie przez Użytkownika Konta z Serwisu nie uniemożliwia mu założenia nowego Konta w Serwisie oraz zawarcia nowej Umowy o Świadczenie Usług.
  3. Agencja jest uprawniona do rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie Konta lub usunięcie Oferty po uprzednim zawiadomieniu Użytkownika i wskazaniu przyczyny wypowiedzenia, w przypadku, gdy:
   1. Użytkownik korzystał z Usług lub Konta w sposób naruszający postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
   2. Użytkownik podczas wypełniania formularza rejestracyjnego lub w trakcie korzystania z Usług wprowadził nieprawdziwe lub nieprawidłowe dane, jeśli skutkiem podania nieprawidłowych danych nieprawidłowych były lub są istotne trudności lub niemożność świadczenia Usług;
   3. Użytkownik nie dokonał aktualizacji danych w związku z ich zmianą, czego skutkiem były lub są istotne trudności lub niemożność świadczenia Usługi;
   4. Użytkownik podejmował działania prowadzące do naruszenia zasad bezpieczeństwa lub zagrażające bezpieczeństwu świadczenia Usługi;
   5. Użytkownik działał na szkodę Agencji.
  4. Oświadczenie Agencji o wypowiedzeniu Umowy o Świadczenie Usług wywołuje skutek od dnia otrzymania go przez Użytkownika.
  5. Wypowiedzenie Umowy o Świadczenie Usług przez Agencję może zostać poprzedzone czasowym zaprzestaniem świadczenia Usług lub zablokowaniem Konta.
 11. ZMIANY REGULAMINU
  1. Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny, takiej jak:
   1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na świadczenie Usług przez Agencję na rzecz Użytkowników;
   2. zmiana warunków technicznych świadczenia Usług przez Agencję na rzecz Użytkowników, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym;
   3. zmiana organizacyjna lub prawna w zakresie działania Serwisu lub Agencji.
  2. Agencja jest zobowiązana do powiadomienia Użytkowników o planowanej zmianie Regulaminu oraz do udostępnienia treści nowego regulaminu w Serwisie na co najmniej 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
  3. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności, jeśli zmiany Regulaminu wynikają ze zmiany powszechnie obowiązującego prawa, okres, o którym mowa w pkt 11.2 Regulaminu, może zostać skrócony adekwatnie do okoliczności uzasadniających skrócenie tego okresu.
  4. Powiadomienie Użytkowników o planowanej zmianie Regulaminu następuje poprzez ogłoszenie zamieszczane w Serwisie w taki sposób, aby było widoczne i czytelne dla każdego Użytkownika korzystającego z Serwisu.
  5. Nowy regulamin wchodzi w życie w dniu ustalonym w treści powiadomienia o zmianie Regulaminu, z zastrzeżeniem treści postanowień pkt 11.2 i 11.3 Regulaminu.
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.
  2. Wszelkie powiadomienia oraz oświadczenia związane z zawarciem, realizacją, odstąpieniem lub rozwiązaniem Umowy o Świadczenie Usług będą następowały w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w formie pisemnej za pośrednictwem listu poleconego albo przesyłki kurierskiej na adresy Stron podane podczas rejestracji. Dane kontaktowe Agencji znajdują się w Serwisie.
  3. Agencja nie odpowiada za brak możliwości powiadomienia lub złożenia oświadczenia Użytkownikowi, w skutek podania przez Użytkownika nieprawdziwego lub nieprawidłowego adresu e-mail lub adresu korespondencyjnego Użytkownika, a także w skutek nieprawidłowego działania serwera pocztowego obsługującego skrzynkę pocztową Użytkownika. W takiej sytuacji wysłanie przez Agencję wiadomości e-mail z zachowaniem postanowień pkt 12.2 Regulaminu będzie uważane za dopełnienie przez Agencję obowiązku powiadomienia Użytkownika.
  4. Żadna ze Stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy o Świadczenie Usług na osoby trzecie, chyba że druga Strona wyrazi na to pisemną zgodę pod rygorem nieważności.
  5. Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie wszelkie spory wynikłe przy realizacji Umowy o Świadczenie Usług, a jeżeli Stronom nie uda się rozstrzygnąć sporu polubownie, sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Agencji.
  6. Jeżeli właściwy sąd uzna, iż jakiekolwiek postanowienie Regulaminu jest niezgodne z prawem, postanowienie to zostaje wyłączone, a w pozostałej części postanowienia Regulaminu pozostają ważne i wiążące pomiędzy Agencją a Użytkownikiem, o ile w tej części są wystarczające do realizacji Usług.
  7. Umowa o Świadczenie Usług podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
  8. Regulamin został opublikowany oraz udostępniony w postaci umożliwiającej utrwalenie i zapisanie na dysku twardym komputera lub innym nośniku danych w Serwisie w dniu 05.02.2019 r.
  9. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
X